JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik

Na temelju članka 40. stavak 1. točka 1. Zakona o Ustanovama („Narodne novine“ broj 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. Statuta Centra za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj: 02/2020 od 23. lipnja 2020. godine) i članka 6. Odluke o osnivanju ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik ( „Službeni glasnik Općine Poličnik“ br. 03/20 i 07/20), Upravno vijeće Centra za razvoj i edukaciju Poličnik,  r a s p i s u j e

           

 J A V N I   N A T J E Č A J

 za imenovanje ravnatelja/ice ustanove Centar za razvoj i edukaciju Poličnik

Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 39. Zakona o Ustanovama („Narodne novine“ broj 6/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 22. Statuta Centra za razvoj i edukaciju Poličnik (Broj: 02/2020 od 23. lipnja 2020. godine) Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na razdoblje od četiri godine.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati/kinje oba spola.

Uvjeti za imenovanje ravnatelja/ice:

 • magistra struke, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog, pravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva sa VSS,
 • najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • napredno znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Ustanovom.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/a priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima, iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja koji/a će biti predložen/a za imenovanje, pozvat će se da predoči izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan/a priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK, GRABI 26, 23 241 POLIČNIK.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom.

Za kandidate / kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako pozvani kandidat / kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Centra za razvoj i edukaciju Poličnik (www.centar-policnik.eu), naknadno će se objaviti opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata / kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na razgovoru (intervjuu) će se utvrđivati sposobnosti planiranja i upravljanja s financijama i vremenom, strateško planiranje, komunikacijske vještine, upravljanje resursima, donošenje odluka, te planiranje i koordiniranje.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od najkasnije 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Centara za razvoj i edukaciju Poličnik zadržava pravo poništiti natječaj, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o imenovanju ravnatelja/ice, bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

Predsjednica Upravnog vijeća

Marina Lučić, dip.iur

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *